ODNOSI SA KLIJENTIMA

  • Između klijenta i advokata zaključuje se ugovor o pružanju pravnih i advokatskih usluga. Plaćanje advokatu će se vršiti na osnovu ugovora a prema važećoj advokatskoj tarifi u Republici Srbiji, sa mogućnošću smanjenja cene usluga prema stalnim klijentima i prema klijentima koji ugovaraju obavljanje poslova na duži vremenski period ili kojima je potreban veći obim advokatskih usluga. Advokat sa klijentom sačinjava punomoć specijalnu ili generalnu u zavisnosti od vrste usluga i pravnih poslova koje je potrebno izvršiti. Prilikom sačinjavanja svakog pojedinačnog ugovora o zastupanju klijent je u obavezi da sve informacije obaveštenja i dokumentaciju preda i saopšti advokatu i odgovara za davanje netačnih informacija ili obaveštenja. Advokat garantuje da će sve usluge obavljati maksimalno profesionalno, odgovorno i ažurno, advokat će klijenta izveštavati o završenoj usluzi, advokat će poslati klijentu i detaljan izveštaj o obavljenoj usluzi. O obavljanju usluga advokat će voditi detaljnu dokumentaciju i formirati posebne dosijee, sa kompletnom dokumentacijom o obavljenim uslugama, koju će na zahtev klijenta, u svako vreme staviti klijentu na uvid i raspolaganje, a po obavljenoj usluzi, advokat će kompletnu dokumentaciju predati klijentu.
EnglishSerbia